گل های صادراتی بوی نفت می دهد| ناهمخوانی توسعه گلخانه ها با بازار فروش

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020327463683444736/%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF%26%23124%3B-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87