گل فروشان بدون مجوز باعث نابسامانی بازار شده اند

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020110402407473152/%DA%AF%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF