کاشت رایگان درخت تا روز درختکاری | کاشت درخت رایگان در منازل شهروندان

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66461406/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%26%23124%3B-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86