کاشت درخت در منازل شهروندان برای تلطیف هوا | مدیرعامل سازمان

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران گفت: گونه های گیاهی که در جهت تولید اکسیژن و تلطیف هوا مؤثر باشند و گیاهان بومی و مقاوم به کم آبی در منازل شهروندان کاشته می شوند.

مختاری با اشاره به گونه های گیاهی که در منازل شهروندان غرس می شود بیان کرد: گونه های گیاهی که در جهت تولید اکسیژن و تلطیف هوا مؤثر باشند و گیاهان بومی و مقاوم به کم آبی در منازل شهروندان کاشته می شود و هدف ما از این کار این است که در کنار توسعه کمربند سبز تهران بتوانیم در داخل خانه های شهروندان نیز فضای سبز را ایجاد کنیم.

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران تصریح کرد: کاشت درخت رایگان در منازل شهروندان از ابتدای دی ماه آغاز شده


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66458544/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D9%87%D9%88%D8%A7

وی ادامه داد: بر اساس این برنامه هریک از شهروندان می توانند گونه های گیاهی یا درخت میوه خود را مشخص کنند و سپس کارشناسان شهرداری نسبت به غرس درخت رایگان در خانه شهروندان اقدام می کنند.

– علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به کاشت درخت در منازل شهروندان گفت: هریک از شهروندان می توانند از طریق سامانه 137، کلینیک های گل و گیاهی که در سطح مناطق 22 گانه وجود دارند و همچنین از طریق مرکز مشاوره گل و گیاه درخواست کاشت گل و گیاه مثمر یا غیر مثمر بدهند.