کارآفرینی جوان دامغانی با گلخانه داری

منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66455246/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C