چهارباغ، شهر گل و گیاه ظرفیت تبدیل به قطب گردشگری کشاورزی را دارد

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66148577/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C