چرا انار پای ثابت سفره های آیینی ایرانیان شد؟

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66103590/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D8%9F