پرورش گیاهان در گلدان بدون خاک ممکن شدفناوری هر روز در حال توسعه است و اینبار خبر می رسد افراد می توانند بدون نیاز به خاک در گلدان، گل و گیاه پرورش دهند. پرورش گیاهان در گلدان بدون خاک ممکن شد – فناوری هر روز در حال توسعه است و اینبار خبر می رسد افراد می توانند بدون نیاز به خاک در گلدان، گل و گیاه پرورش دهند.
منبع خبر: کلیک
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64528046/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%AF