وقایع تلخ یک دختر 11 ساله/ تجاوز سی بار در روز توسط متجاوزان

منبع خبر: خبر ملت
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020629602233436160/%D9%88%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%2F-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2