هشتمین نمایشگاه سراسری گل و گیاه در یزد | هشتمین نمایشگاه

– هشتمین نمایشگاه گل و گیاه، بذر، نهاده ها، سم و کود و گیاهان دارویی با حضور 60 غرفه از 20 استان کشور، در محل نمایشگاه های بین المللی یزد پذیرای بازدیدکنندگان است.

هشتمین نمایشگاه گل و گیاه، بذر، نهاده ها، سم و کود و گیاهان دارویی با حضور 60 غرفه از 20 استان کشور، در محل نمایشگاه های بین المللی یزد پذیرای بازدیدکنندگان است.

عکاس: ابوالفضل محمدی
کلید واژه ها: نمایشگاه های بین المللی – نمایشگاه – بازدیدکنندگان – گیاهان دارویی – گل و گیاه – گیاه – بین المللی – سم و کود – دارویی – گیاهان – استان – نهاده – غرفه – حضور – سراسری


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65367958/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF