هر 60 متر خانه در این منطقه چند؟

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020207277705422848/%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F