هجدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران
هجدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و تجهیزات پارکی و صنایع وابسته در بوستان گفتگو برگزار شد.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/photo/150326/%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86