نمایشگاه گل و گیاه؛ زیباترین میزبانی از شهروندان اردبیلی

به گزارش خبرنگار بازار، هشتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه از روز سه شنبه در اردبیل دایر شده است و این نمایشگاه تا دوم تیرماه میزبان شهروندان اردبیلی خواهد بود.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/227059/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C