مازندران در پی گلخانه های هیدروپونیک| گلخانه داران ناراضی هستند

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020530642204479488/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%26%23124%3B-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF