ماجرای تخریب بازار گل و گیاه مهرآباد توسط شهرداری چیست؟

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020333959895420928/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F