علائمی که نشان دهنده ی تشنه بودن گیاه است

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: پزشکی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66544728/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA