ضایعات محصولات کشاورزی در گلخانه ها کمتر از یک درصد است

به گفته سالم پور؛ با سطوح افزوده شده به سطح گلخانه های کشور، حدود 2 میلیارد مترمکعب در مصرف آب، با افزایش کارآیی مصرف آن در محیط های کنترل شده گلخانه ای، صرفه جویی شده است.

او با اشاره به اینکه در پنج سال گذشته حدود 15هزار هکتار به سطح گلخانه های فنی و اصولی کشور در قالب طرح توسعه گلخانه ها ذیل برنامه اقتصاد مقاومتی افزوده شده است، اظهار کرد: این میزان معادل 200 هزار هکتار تولید سبزی و صیفی در فضای باز است.

داریوش سالم پور چهارشنبه 16 آذر در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه های گلخانه و گل و گیاه در شیراز، عنوان کرد: کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در گلخانه ها باعث افزایش کارایی تولید و بهینه کردن مصرف نهاده ها، آب، انرژی و سوخت در بخش گلخانه ها شده است.

او به موضوع ایجاد اشتغال پایدار به خصوص برای قشر جوان و تحصیل کرده در طرح توسعه گلخانه های کشور نیز پرداخت و افزود: در این حوزه دستاوردهای خوبی حاصل شده به نحوی که بیش از 150هزار شغل مستقیم و پایدار ایجاد شده و دو تا سه برابر این میزان هم اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65923596/%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF

مجری طرح توسعه گلخانه های کشور گفت: با اجرای طرح توسعه گلخانه ها، ضایعات محصولات کشاورزی کاهش یافته به نحوی که میزان آن از حدود 30 درصد در فضای آزاد، – به زیر 1 درصد رسیده است.