صید وصیادی در مازندران جزو مشاغل سخت و زیان آور قرار گرفت

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020203956287412224/%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1