صدور مجوز گلفروشی روی آسمان!

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020601187267514368/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%21