شرکت بذر و نهال رضوی: فرسایش ژنتیکی بذرهای بومی، نتیجه واردات است

منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020351209664153600/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%3A-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87