سیاست دولت؛ حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان گل و گیاه

به گزارش بازار، سید محمد آقامیری افزود: وزارت جهاد کشاورزی خانه کشاورزان است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت حمایت از تمامی تولیدکنندگان حوزه کشاورزی تاکید و تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی همه جانبه از کشاورزان حمایت می کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه دیدار چهره به چهره با کشاورزان می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد، یادآور شد: رفع مشکلات مطرح شده از سوی کشاورزان در دستور کار قرار دارد.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/221952/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87