سهمیه گازوییل گلخانه ها کفاف تولید را نمی دهد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66581201/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF