سبز شدن گلخانه به جای ویلا؛ آرزوی نخبه کارآفرین/ نشُدها در سایه پشتکار شُد می شود

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66353440/%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%9B-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%2F-%D9%86%D8%B4%D9%8F%D8%AF%D9%87%D8%A7