سایه رکود اقتصادی بر نمایشگاه کشاورزی تهران| ایران سبز؛ رویدادی که تحت شعاع نمایشگاه شیراز قرار گرفت

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020256288474750976/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%26%23124%3B-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D8%9B-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C