سایه رکود اقتصادی بر نمایشگاه کشاورزی تهران

پنجمین دوره نمایشگاه ایران سبز تهران در شرایطی برپا است که غرفه داران معتقدند به دلیل رکود اقتصاد و بازار و عدم اطلاع رسانی مجریان، این رویداد در سطح بسیار پایین و صرفا برای رفع تکلیف برگزار می شود.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/photo/218118/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86