روستایی که با گل گاوزبان شکفتبه گزارش خبرنگار بازا، جنت رودبار رامسر به عنوان قطب تولید گل گاوزبان در مازندران به شمار می رود و برداشت این محصول از مزارع در حال انجام است.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/155571/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%81%D8%AA