روزی سی بار تجاوز به دختر بیچاره 12 ساله توسط پسر 22 ساله

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66560056/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%D8%B3%D8%B1