دست درازی 30 مرد در روز به دختر 11 ساله

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020518511397201920/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87