خرید سهام پالایشگاه شازند به ارزش 28 همت توسط صندوق بیمه اجتماعی روستاییان

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020344525431414784/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87