خراسان رضوی یک سوم گل رز کشور را صادر می کند

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020342949235597312/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C