خبرگزاری بازار – هلند ایران؛ پاکدشت یا محلات

پاکدشت با تولید سالانه یک میلیارد و ۱۲۶ میلیون گل شاخه ای گلخانه ای و فضای باز، و ۶۲ میلیون گل تزئینی و آپارتمانی به پایتخت گل و گیاه کشور تبدیل شده است.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/photo/149508/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA