تکثیر گیاه بومی بیابان زدا


متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند در قالب یک طرح کلان ملی، گیاهی بومی مناطق گرمسیری کشور را با هدف بیابان زدایی تکثیر و احیاء کنند.


منبع: https://www.tahlilbazaar.com/news/226454/%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D8%A7