تصویر کرباسچی و معاون اول رییس جمهور، 30 سال قبل!

منبع خبر: اطلاعات آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020203218839744512/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DA%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84%21