ترفندای نگهداری پتوس؛ از نحوه آبیاری تا نور و خاک مناسب واسه این قلب قلبی خوشگل

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66523222/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9