برپایی جشنواره گل نرگس در پایتخت گل نرگس مازندران/ جویبار 70 درصد سطح زیرکشت گل نرگس را دارد

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66198970/%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1