بازار مناسبی برای فروش گل و گیاه تعریف نشده است

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020229766385559552/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA