ایران زیباست | جزیره کوشک سد شهید عباس پور

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020216974286714880/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%26%23124%3B-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D9%88%D8%B1