ایران زیباست؛ نهمین جشنواره لاله کرج

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020110048249382912/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AC