ایجاد 25 طرح بنگاهی در حوزه گل وگیاه در استان مرکزی توسط بنیاد برکت

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020222995323193344/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C