اگه میخوای خونَت رویایی ترین حالت ممکن باشه این گل های رونده رو دریاب؛ ورودی بهشت میشه

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020251505230766080/%D8%A7%DA%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%D9%8E%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84