اسدی: از طرح های سرمایه گذاری در حوزه فضای سبز استقبال می کنیم


رییس و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز به همراه شهردار منتخب شیراز، سرپرست شهرداری، معاونین فنی و عمرانی، رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز و شهردار منطقه 10 از مرکز گل و گیاه گویم بازدید کردند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64988982/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C%3A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2