استقبال گسترده کیشوندان از برگزاری دو رویداد صنعت ساختمان و گل و گیاه در جزیره کیش

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66421984/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88