استقبال پر شور مردم از بیستمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020231830750281728/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87