استخدام گرافیست با بیمه در فروشگاه گل و گیاه سپیدار در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66401344/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1