استخدام کارگر ساده با بیمه تکمیلی و بیمه در انبوه کشت اصفهان در اصفهان

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020521798847369216/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87