استخدام چهار ردیف شغلی برای گالری گل و گیاه پارس فلور در تهران

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020237958113648640/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3