استخدام نیروی خانم مسلط به گل و گیاه برای گل فروشی در خراسان رضویمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64977135/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84