استخدام مهندس کشاورزی با وام و هدایای مناسبتی در فردین کشت در البرز

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020201416504535040/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86