استخدام شرکت زراعی دشت ناز

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020216402869004288/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B2