استخدام شرکت بنیز نهاده ایرانیان

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020116545911064576/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86